شرکت تحقیقات گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 09:00 تا 21:00
  مشاوره و پشتیبانی : 09131231234

اثر عصاره گشنیز در کاهش درد

محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تحقیقات خود دریافتند عصاره آبی گیاه گشنیز، کاهش دردهای حاد و مزمن را در پی دارد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش با هدف بررسی اثر گشنیز بر دردهای حاد و مزمن در موش ها، توسط عباسعلی طاهریان و جمعی از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

نتایج حاصل از مطالعات قبلی دال بر این بود که عصاره گیاه گشنیز در تخفیف درد در انسان و حیوان دخالت دارد.

در این مطالعه، موش‌های نر سوری نژاد آلبینو در گروه های هفت‌ تایی مورد استفاده قرار گرفتند. در گروه‌های مورد بررسی، عصاره گشنیز با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی ‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن، به صورت داخل صفاقی، به همه موش‌ ها تزریق شد.

نتایج نشان داد که عصاره گشنیز در هر دو دوز تزریقی به طور آشکاری زمان پاسخ ‌دهی حیوانات به محرک‌ های دردزا را کاهش می ‌دهد، طوری که دوز ۱۰۰ میلی ‌گرم به ازای هر کیلوگرم به میزان ۸۲ درصد و دوز ۲۰۰ میلی ‌گرم به ازای هر کیلوگرم به میزان ۹۱ درصد درد حاد و مزمن را کاهش داد.

یافته ‌های این مطالعه نشان می‌ دهد که عصاره گیاه گشنیز سبب کاهش درد حاد و مزمن (افزایش بی ‌دردی) می‌ شود.

محققان این طرح برای پی ‌بردن به مکانیسم ‌های ضددرد گشنیز، انجام مطالعات بیشتری را توصیه می کنند.

121 King Street, Melbourne Victoria 3000 Australia

Call Us Now at

Call Us Now at

+1-800-654-3210

Email Us at

Email Us at

info@yourwebsite.com

Book Online

Book Online

Appointment Now