اخلاط چهارگانه

اخلاط چهارگانه یا ( بلغم ، سودا ، صفرا ، خون )

اخلاط چهارگانه
خلط سودا خلط سفرا خلط خون و خلط بلغم