اگزما

اگزما

این بیمارى که شایع ترین بیماریهاى پوستى را تشکیل مى دهد به انواع و اقسام شکلها تظاهر مى نماید مهمتریناشکال آن خشک و تر بودن آن است این بیمارى بیشتر در اثر حساسیت یا آلرژى به وجود مى آید.

درمان :

حساسیت هاى پوستى تازه که هنوز به عمق پوست دست اندازى نکرده است به درمان جواب مثبت ترى مى دهند و آن را درجهاول گویند در اینجا ضمادهاى خفیف مانند روغن گندم یا روغن مورد و سرکه و یا مغاث و سرکه که در پیه مرغحل شده باشد و کمى موم و کتیرا و صبر زرد آمیخته باشند بکار مى برند مازو و سرکه یا هلیله و سرکه نیز مؤثر واقع مى شود.

در صورتى که حساسیت قدرى پیشروى کرده و مزمن شده باشد درجه دوم گوینددرمان این دوران ، گذاردن زالو و دادن ضمادهاى قویتر مانند آویشنسرکه است ، داروهاى زیر نیز توصیه مى شود.

کندش و زردچوبه با آب و روغن گل یا مازوى سوخته و صمغ عربى و سرکه یا تخم ترب و سرکه یا میعه سائله و سرکه یا زردچوبه و تخمترشک و یا اترج ضماد سازند

مراحل پیشرفته تر که تمام لایه هاى پوست را گرفته باشد و با نفوذ عمیق خود به پوست آسیب رسانده باشد درجه سوم خوانند درمان در این حالت با فصد و خون گیرى و یا شربت افتیمون و ماءالجبن پاکسازى مکرر نمایند و مرتب حمام گیرند و بعد از تنقیه و پاکسازى زالو بر محل بیمارى اندازند و یا با چیز خشنى محل بیمارى را خراش داده داروى قویتر را از مراحل گذشته تجویز نمایند مثل زراوند، زاج ، مقل و خردل ، با روغن گندم و سرکه یا گوگرد زرد با سرکه . درمان این سه مرحله بایستى با پرهیز کامل از مولدات سودا باشد.

پاکسازى بدن در هر سه مرحله لازم بوده و داروئى که مانع جمع شدن مجدد ماده بیمارى زا (آلرژن ) مى باشد به کار برند تا بیمارى عود نکند.

نسخه براى اگزما

ریشه درخت گز را نرم سائیده با پیه مرغ آمیخته ضماد نمایند ریشه برنجاسف را جوشانده روزى چندین مرتبه بمالند.

ضماد ضد اگزما

سفیداب قلع ۵ گرم ، گوگرد زرد ۵ گرم آب لیمو ۲ استکان با هم ممزوج نمایند در صورتیکه خارش زیاد باشد آب برگ کاسنى و کاهو و ترشک را مخلوط کرده قدرى سرکه اضافه نموده بمالند.

مورد را سائیده با آب خمیر کرده یا پوست تمرهندى با آب خمیر کرده یا کمى تنباکوى سوخته را با ماست داخل کرده بمالند.

نسخه :

روغن ترب یا روغن بادام تلخ ، یا روغن گردو یا روغن کتان یا روغن سندروس و آب لیمو یا روغن شقایق بمالند ۵ گرم صندل و ۵ گرم نارگیل و ۵ گرم مازو و ۵ گرم گوگرد را سائیده با آب لیمو بمالند یا زنیان و نخود را برابر انتخاب کرده نرم کوبیده خمیر کرده ضماد نمایند یا برگ کرچک را کوبیده آب آن را مرتبا بمالند این عمل را مدت یکماه باید تکرار نمایند تا بهبودى کامل حاصل گردد. یا سیر را کوبیده با آب مازو حل کرده بمالند این نیز خیلى مؤثر است .

نسخه :

شاه تره را نرم کوبیده به مقدار ۱۰ گرم و حنا ۵ گرم و زاج بو داده ۵/۲ گرم همه را نرم سائیده در یک استکان ماست حل کرده بمالند.