شرکت تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه از 08:00 تا 15:00
  تلفن : 03538342949

رنگ کردن موها

براى مشکى شدن موها ۳۵۰ گرم سرکه به اضافه ۳۵۰ گرم شیر را درهم جوشانده تا به قوام آید بعدا پوست انار، هلیله سیاه ، آمله مقشر از هر کدام ۱۵۰ گرم نرم کوبیده به شیر اضافه نمایند سپس روزانه پس از شستن سر با آب لیموى رقیق شده آن دارو را به سر بمالند.

براى رنگ آمیزى موى سفید شده

حنا ۲۰ گرم ، رنگ یا وسمه ۲۰ گرم ، پوست یا گل گردو ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده سه شب به سر ضماد نمایند.

براى طلائى شدن موها و یا کم رنگ شدن موهاى مشکى

شستشو با آب اکسیژنه با شستشو با مرصاف و شوره به نسبت مساوى که بایستى با هم خمیر کنند یک شبانه روز بر سر ببندند و بعدا بشویند.

نسخه دیگر

زردچوبه ۲ برابر، باقلاى مصرى ۳ برابر، مازو یک برابر، سماق ۵ برابر همه را خیسانده چند روز نگه دارند تا خوب خیس خورده سپس روزانه بر سر بمالند.

آنچه موى سر را سفید مى کند

تخم ترب را نرم کوبیده یا کمى کافور و گوگرد سائیده یا زهره گاو آمیخته بمالند فورا سفید مى شود.

اگر بخواهند مو را کم رنگ یا سفید نمایند پوست ترب خشک را با سرکه حل کرده مقدارى زهره گاو را اضافه نموده بمالند یا موى را با گلاب تر کرده بعدا با گوگرد سوخته شده ماساژ دهند و سر را نیز روى بخور گوگرد بگیرند و پس از چند ساعت با سرکه بشویند چندین مرتبه این عمل را تکرار کنند تا سفید شود یا طلق محلول را با شکر سرشته بمالند و اگر بخواهند که موهاى سفید شده سیاه شود، با آب توتیا بشویند.

نسخه براى سیاه شدن مو

حنا ۵ گرم ، وسمه ۲۰ گرم با آب سماق و آب انار ترش مخلوط کرده بمالند شستشو با آب برگ انبه .

نسخه براى نروئیدن مو

پس از کندن آنها مغز گوسفند و آهک آب ندیده را مخلوط کرده بمالند یا بذرالنج و اسپرزه و سرکه یا آهک را در سرکه حل کرده یا کف دریا و نشادر و برگ توت را نرم کوبیده در زهره گاو حل کرده بمالد. یا همگى را در مغز کوفته حل کرده پس از کندن موها مرتبا تا چند روزى به جاى موهاى کنده شده بمالند.

نسخه براى شوره و موخوره سر

شستشوى با اشنان ریشه کبر، یا میوه کبر، آب کلم ، آب چغندر، گل پر، گل ارمنى ، گل همیشه بهار و یا گل پنیرک (یک یا چند عدد آنها کافى است )