مولیسک

مولیسک

مو
پیدایش مو در بعضى جاها براى زینت و در بعضى جاها براى حفاظت است و در جائى براى هر دو با کمى توجه مى توان دریافت که موها در جائى از بدن مرتبا بزرگ مى شوند و در جائى کوچک و کم رشد باقى مى مانند در صورتى که همه از یک غذا از یک بدن و از یک شریان خونى تغذیه مى شوند.

ریزش قطعه اى مو (مولیسک )
این بیمارى به دارالثعلب مشهور است و بیشتر دامنگیر موهاى سر و ریش ‍ مى گردد و گاهى ابروها را نیز فرا مى گیرد، علت اصلى این ریزش ناگهانى مو، مربوط به عوامل چندى است ، ریزش مو به علت دخالت ویروسها و کم شدن تغذیه ناگهانى قسمتى از بدن ، اما علل اصلى آن هنوز مجهول است

درمان :

مولیسک

محل ریزش مو را با جوشانده آب گل زوفا و آب خرفه ماساژ دهند، سپس از داروى زیر بمالند.

پیاز عنصل ۵ گرم
خردل ۵/۲ گرم
نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده روزى سه مرتبه گرم بمالند.

نسخه :
حبه الخضرا (بن ) و پوست فندق از هر کدام ۱۰ گرم بسوزانند و با ۵ گرم پودر پیاز عنصل و نصف استکان روغن بادام تلخ آمیخته بمالند.

موهاى نازکى که روئیده مى شود، چون قدرت و توانائى زیستن را ندارند بایستى تراشیده تا موهاى بعدى که مى روید قویتر شود.

اگر مزاج صفراوى باشد محل ریزش مو مثل مو مرغ پوست کنده نمایان مى شود این حالت را مى توان به وسیله ترکیبات هلیله زرد پاکسازى نمود. شربت لیمو، شربت سیب ، شربت انار مفید است و باید محل ریزش مو را با سرکه بشویند، روغن گل و سرکه مخلوط کرده بمالند براى از بین بردن عاملى که باعث بیمارى شده است ۵ گرم گوگرد زرد را در نصف استکان روغن زیتون ریخته روزى دو سه مرتبه محل ریزش مو را ماساژ دهند، یا فندق را سوزانده در سرکه کهنه حل کرده بمالند یا بادام را با پوست سوزانده چنین کنند، اگر بعد از مدتى موها نروئیدند، لادن را در روغن کنجد حل کرده بمالند و یا درمنه را سوزانده با کف دریا و مازو با روغن مورد آمیخته بمالند و سر را روزانه با سبوس گندم یا برنج و گل خطمى جوشانده شده بشویند.

و یا اینکه با جوشانده برگ بید محل را شستشو دهند و یا اینکه از جوشانده آب برگ چغندر و سبوس استفاده شود یا سیر را کوبیده در سرکه ریخته مثل خمیر به محل ریزش مو ضماد نمایند اگر مزاج بیمار سوداوى باشد با پاکسازى بدن از سودا کوشند سپس از جوشانده اسطوخدوس و افتیمون ۷ روز صبح ناشتا استفاده نمایند (به صورت خوراکى ) روازنه ۵ گرم اسطوخدوس را در یک لیوان آب جوشانده با یک ۵ گرم افتیمون نرم سائیده شده اضافه کرده و پس از ساعتى میل نمایند (افتیمون را کوبیده روى جوشانده بپاشند).

دستورات گذشته چه مالیدنیها و چه داروهائیکه براى شستشو به کار مى رود در اینجا مورد مصرف دارد اگر طبع بیمار دموى باشد پس از فصد و خون گیرى ، شربت عناب و شربت انار و آب لیمو دهند، یکى از دانشمندان معتقد است که در مزاجهاى دموى اول خون گیرى و بعد جوشانده خیار شنبر و سپس ایارج فیقرا مفیدتر است ، در مزاجهاى صفراوى اول جوشانده هلیله و بعد از آن ایارج فیقرا و در سوداوى ، اول دم کرده افتیمون و پس از آن ایارج فیقرا و در بلغمى مزاج اول پاکسازى بعد ایارج فیقرا.

گفتار محمد زکریاى رازى

مالیدن پیاز عنصل به محل ریزش مو و پوشاندن سر و محل ریزش مو لازم است و او معتقد است که براى روئیدن موها پرسیاوشان بهترین دارو است ، با توجه به گفتار فوق شستشوى محل ریزش مو با پرسیاوشان بهترین دستور است او معتقد است که براى روئیدن ابروها فندق سوخته را در روغن ترب حل کرده بمالند.

یکى از دانشمندان بنام لارزوربیر، معتقد است که براى روئیدن موها، سرکه ، پیاز عنصل عجیب الفعل است ، طرز تهیه آن به قرار زیر است :

پیاز عنصل را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند (۱۰ گرم پیاز عنصل در یک استکان سرکه ) همچنانکه مکرر گفته شده است ، روغن زرده تخم مرغ و نشادر بسیار مفید است (۵ گرم نشادر در روغن ده عدد تخم مرغ ) براى تغذیه بهتر و جریان خون بیشتر در محل ریزش مو، بایستى آن محل را ماساژ دهند براى این کار از آب جوشانده گل زوفا یا گل اروانه و پر سیاوشان استفاده مى شود و نیز از آب مورد و گل خطمى مى توان استفاده نمود. روغن آمله ، روغن بابونه ، و یا جوشانده ابهل و روغن کنجد یا کف دریا و خاکستر برنجاسف و روغن گل یا کوبیده لادن در روغن زیتون ، همه براى رفع ریزش مو مؤثرند.