نسخه‌های نیروى جنسى

نسخه‌های نیروى جنسى

کم کننده هاى نیروى جنسى

سداب ، ارزن ، کرویا، دانه اسفند، پودینه ، شاهدانه ، مرزنجوش ، عدس ، کاهو، خرفه ، تربد، کافور، گل سرخ ، ریشه اسپرزه ، کدو، قهوه ، کاسنى ، تاجریزى ، نیلوفر، ترشیجات ، آب سرد، مدرات بول ، مدرات عرق .

نسخه براى کم کردن نیروى جنسى

تخم کاهو نرم کوبیده ((۵ گرم )) با آب خرفه صبح و عصر یا تخم سداب ۵ گرم براى صبح و عصر با آب خرفه ، و یا ۱۰ گرم تخم خرفه صبح و عصر این درمان را به مدت ۷ روز میتوان ادامه دهند.

زیاد کننده هاى نیروى جنسى

تخم انجره ، انیسون ، زنجبیل ، بوزیدان ، زعفران ، قسط شیرین ، زبان گنجشک ، ماهى سقنقور، فلفل ، دارفلفل ، تودرى سرخ و سفید، بهمن سرخ و سفید، سورنجان ، خولنجان ، دارچینى ، عاقرقرحا، انغوزه ، زنیان ، شقاقل ، پیاز شاهى ، نعناع ، مارچوبه ، تخم شنبلیله ، تخم ترب ، تخم کلم ، بادام و گردو، فندق ، پسته ، مغز دانه کاج ، نارگیل ، تخم کتان ، کنجد، پنبه دانه ، انجیر، مویز، انگور، شیر، آش حلیم ، زرده تخم مرغ ، مرباى زنجبیل ، مرباى شقاقل و انوش

معبد و پرستشگاه اسکلپیوس

قریب ۱۰۰۰ سال (پانصد قبل از میلاد تا ۵۰۰ بعد از میلاد) هر شب بیماران و دردمندان از نقاط مختلف در معبد اسکلپیوس تجمع میکردند تا در مراسم عبادت شرکت جویند. به این امید که خداى درمان در رؤ یا ایشان را مورد لطف قرار داده و رنج و بیمارى را از آنها دور سازد. شرط لازم براى اثبات ایمان و موفقیت در درمان پاکى جسم جسم و روح بوده است

نقوش سنگى که توسط متولیان به دیوار تعبیه شده گواه و نشانه درمان اعضاى بدن کسانى که بیماریهائى داشته و در این معبد درمان شده اند.

بیش از ۲۰۰ معبد منظور در یونان وجود داشته است

سوسروتا جراح مشهور هند قدیم

سوسروتا در منزل یکى از اعیان قدیم هند مشغول انجام عمل جراحى پلاستیک روى بیمارى است که تحت تاءثیر شراب بیهوش شده و او را محکوم نگاه داشته اند. جراح عالى مقام با بریدن  قسمتى از گونه بیمار مشغول ساختن لاله گوش براى او مى باشد. براى جلوگیرى از خونریزى پودر مخصوص و باند به کار مى برد.

شرح وسایل جراحى سوسروتا در کتابى بنام سوسروتا سامهیتا نوشته شده .

جراحى پلاستیک در بیش از ۲۰۰۰ سال قبل در هند رواج داشته است .

نسخه :
سنبل الطیب ۱۰ گرم
قرفه ۵ گرم
قرنفل ۵ گرم
دارچین ۵ گرم
هیل غرابى ۵ گرم
انیسون ۱۰ گرم
تخم کرفس ۲۰ گرم
زیره کرمانى ۱۰ گرم
همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند (داروى فوق زیاد کننده نطفه نیز مى باشد)

داروهاى ساده و بى نظیر در ازدیاد نطفه
تخم مرغ نیم برشت ، باقلا، پیاز، شلغم ، گردو، شاهى ، نشاسته ، تخم خربزه ، خرما و شیر، مغز دانه صنوبر، زبان گنجشک ، حب المحلب (بن ) پسته ، فندق ، بادام ، نارگیل ، کتیرا، آنغوزه ، دارچین ، ثعلب ، قرفه ، نخود، لوبیا، باقلا، کنجد، تخم کاوشه ، انگور، موز و انجیر،

نسخه :
رازیانه ۲۵ گرم
تخم شاهى ۵۰ گرم
نرم کوبیده ۱۰ روز با شیر صبح و عصر میل نمایند.

نسخه :
آب پیاز یک جزء عسل دو جزء وقت خواب میل نمایند.

نسخه براى سرد مزاجان
اگیر ترکى ۱۰ گرم
زنجبیل ۵ گرم
اینسون ۱۰ گرم
زرنباد ۵ گرم
تخم پیاز ۲۰ گرم
تخم شاهى ۳۰ گرم
زنیان ۱۰ گرم
بادیان ۱۰ گرم
عسل ۲۵۰ گرم
همه را مخلوط کرده نرم سائیده با عسل اضافه نمایند روزى سه قاشق مرباخورى مصرف شود.

نسخه :
تخم کرفس ۲۰ گرم
آرد نخود ۲۰ گرم
شکر ۲۵۰ گرم
داروها را نرم کوبیده با روغن و شکر پخته به صورت حلوا روزانه میل نمایند.

نسخه زیاد کننده منى
تخم شاهى ۵۰ گرم
نارگیل ۲۰ گرم
اگیر ترکى ۱۰ گرم
عسل ۲۵۰ گرم

همه را مخلوط کرده نرم سائیده با عسل اضافه نمایند روزى سه قاشق مرباخورى مصرف شود.

براى دیر انزال شدن و سستى کمر

قرنفل ، عود، زعفران ، فلفل ، از هر یکى ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزى ۳ قاشق مرباخورى

نسخه براى جلوگیرى از سرعت انزال
زنجبیل ۱۰ گرم
زعفران ۵/۲ گرم عسل قاشق مرباخورى .
عسل ۲۵۰ گرم
شکر ۱۰۰ گرم
داروها را نرم کوبیده به عسل و شکر اضافه کرده و روزى سه

نسخه دیگر

تخم شاهى و تخم زردک از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده صبح ، ظهر، شب یک قاشق غذا خورى صرف شود.

غدیو
بیمارى است که در هنگام جماع یا از مرد یا از زن مدفوع خارج مى شود و موجب ناراحتى آنها مى گردد.

درمان :

قبل از نزدیکى باید به توالت رفته شکم را خالى کند و شب هنگام ، از خوردن غذاى زیاد بپرهیزد، زیره و گشنیز را با غذاى روزانه میل نمایند، آقاقیا، کندر، صمغ عربى ، را به نسبت مساوى نرم کوبیده شیاف کرده قبل از نزدیکى استعمال نمایند روغن ابهل یا نادرین به مقعد بمالند.

پماد قابض استعمال از راه پشت مفید است.

نعوظ آزار دهنده

در اینجا مبتلا، مرتبا تحت تحریک نعوظ قرار گرفته و گاهى ممکن است آلت سست نشود و مرتبا در حال سفت شدن باشد که ممکن است منجر به عوارض ناگوار شود.

درمان :

زیره ، تخم کرفس ، آویشن شیرازى ، از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده در یک استکان عسل حل کرده این مقدار را ۷ شب میل نمایند. روغن سداب رزغن سوسن ، یا یاسمین بر قضیب و بر پشت و عانه نیز بمالند.

گل سرخ ، گشنیز، بذالبنج ، گلنار، عدس ، تخم کاهو، تخم خرفه ، تخم کاسنى که همگى خنک یا سرد هستند مفیدند: این داروها ضد ورم نیز مى باشند. روغن گل ، آب کاسنى ، آب کاهو، آب گشنیز، آب صندل ، کافور بر قضیب (آلت ) بمالند صورت را مرتبا باید با آب نیلوفر بشویند و از غذاهاى مولد بلغم پرهیز کنند. شستن صورت با آب نیلوفر باعث کم شدن حس و حرکت آلت خواهد شد. گوشت مرغ با آب غوره و سماق خورند گاهى این بیمارى در اثر زیادى منى به وجود مى آید که در اینجا باید ماءالشعیر، خرفه ، آب انار، آب بارهنگ ، آب خیار، سکنجبین ، شربت بنفشه تجویز نمایند.

محمد زکریاى رازى نیز چنین عقیده اى داشته است.

ابنه
علت این بیمارى هنوز مشخص نشده بعضى ها معتقدند که خارش در ناحیه معقد به وجود مى آید که باعث رنج و ناراحتى بیمار مى گردد.

درمان :

پس از پاکسازى مزاج غالب مى توان داروهاى زیر را به کار برد.

روغن بنفشه به معقد مالیده روزانه با آن تنقیه نمایند و یاجدوار ۵ گرم نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده به وسیله قطعه پنبه آلوده به این محلول شیاف نمایند.

شب هنگام خواب یک گرم صبر بلع نمایند.
گل نیلوفر ۱۰ گرم
تخم گشنیز ۵ گرم
تخم خرفه ۱۰ گرم
گل سرخ ۵ گرم
در آب اسپرزه و آب کاسنى حل کرده قدرى سرکه اضافه نموده تنقیه نمایند بر بستر سرد و بر برگ بید بخوابند داروهاى کم کننده نیروى جنسى براى اینگونه بیماران مفید است .