نسخه گیاهی ذات الریه و سرماخوردگی

نسخه گیاهی ذات الریه و سرماخوردگی

ذات الریه و برونشیت و سرما خوردگی

چنانچه سرفه در شبها شدت داشت و روزها ملایم تر بود به یکی از نسخه های زیر عمل کنند :

نسخه اول : سعلب نرم را صبح ناشتا با شیر گاو که کاملا جوشیده شده مخلوط نموده و میل نمایند این عمل تا ۵ روز صبح ناشتا تکرار شود.

نسخه دوم : تخم مرو ، تخم بالنگو، بارهنگ ، قدومه ، تخم ریحان از هر کدام یک مثقال مخلوط نموده بجوشانند که لعاب آن زیاد می شود با دانه ها و آب آن میل نمایند.

نسخه سوم : پوست کوکنار (خشخاش) و گل بنفشه و عناب و شکر تغار از هر کدام به مقدار مساوی بجوشانند و صاف نموده آب آنرا در ۲۴ ساعت ، ساعتی یک قاشق میل کنند.

نسخه چهارم :‌ همه شب تا یک هفته در موقع خواب بقدر ۶ نخود خولان کمی میل کنند.

نسخه پنجم : شقاقل و نبات را نرم سائیده ، قائوت نموده میل کنند.

نسخه ششم : گل بنفشه و گل پنیرک و زوفا از هر کدام ۲ مثقال جوشانیده‌، صاف نموده و مقدار ۶ گرم مثقال ترنجبین در آب آن شیره کشیده میل نمایند.

نسخه هفتم‌:‌انجدان رومی و نبات سائیده میل نمایند.

نسخه هشتم :‌گل کدو ،‌گل بنفشه ، بادرنجبویه، پر سیاوش، به دانه ، سپستان از هر کدام یک مثقال دم کرده آب آنرا تا ۳ روز ، روزی ۶ قاشق غذاخوری میل کنند.

نسخه نهم : ریشه اصل سوس را با گل کدو و پر سیاوش و گل زوفا دم کرده میل کنند. از هر کدام به مقدار مساوی و این عمل در سه روز ، روزی ۳ مرتبه میل نمایند.

نسخه دهم :‌ برگ کدو و گل کدو و تخم کدو را جوشانیده صاف نموده میل نمایند.

نسخه یازدهم : ریشه اصل سوس ، سپستان ، به دانه ،‌ تخم مرو، به مقدار مساوی جوشانده صاف نموده صبح ناشتا تا ۷ روز میل نمایند بسیار نتیجه بخش است.

نسخه دوازدهم : سپستان (لیخن) را در زیر زبان خود داشته و لعاب آن فرو دهد که سینه نرم شود.