داروهای تقویتی

نسخه شماره ۱– 

                       دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)

مقدار مصرف : ۱ تا ۳ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است اثر ناراحت کننده داشته باشد .

نسخه شماره ۲- 

                       دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis)

مقدار مصرف : ۴ تا ۸ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۳- 

                       دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum)

مقدار مصرف : ۰/۲۵ تا ۱/۲۵ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۴- 

                       دارو : زعفران ( Crocus sativus)

مقدار مصرف : ۱ تا ۲ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۵- 

                       دارو : پوست دارچین ( Cinnamomuni zeylanicum)

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۶- 

                       دارو : گل یا تمام گیاه بومادران ( Achillea millefolium )

مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۷- 

                       دارو : برگ مریم گلی  ( Salvia officinalis)

مقدار مصرف : ۱تا ۲ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۸- 

                       دارو : تمام گیاه مرزنجوش ( Origanum vulgare)

مقدار مصرف : ۲تا ۴ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۹- 

                       دارو : به لیمو یاورون ( Lippa citriodora )

مقدار مصرف : ۲تا ۴ گرم

طرز تهیه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .