درمان گیاهی جوش صورت

درمان گیاهی جوش صورت

ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮﺷﮫﺎی ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﻣﻲ وﺣﺮارت وﻳﺎ ﻛﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ھﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ھﺎ ﻛﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺒﺪ را ﺗﺼﻔﯿﻪ و از ﺧﻮن ﻛﺜﯿﻒ وﻏﻠﯿﻆ ﭘﺎک ﻛﺮد.وﻗﺘﻲ ﻛﺒﺪ اﻳﯿﻨﻪ ﺷﺪ ﺻﻮرت ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ان ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﻟﻚ و ﺟﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ:
۱:روزی ۳ ﻟﯿﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺮق ﻛﺎﺳﻨﻲ و ﺷﺎھﺘﺮه(۲ ﺑﻪ ۱)ﻗﺒﻞ از ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ
۲:ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮری ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﯿﻮان اب ﺟﻮش ﺣﻞ ﻛﺮده ﺑﻌﺪ ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺧﺎﻛﺸﯿﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده
ھﻢ ﻣﻲ زﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ وﻟﺮم ﻧﺎﺷﺘﺎ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺪ و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻳﺪ
۳:اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم(ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم را اﺳﯿﺎب ﻛﺮده و ﺷﯿﺮ را ارام ارام ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻳﻪ ﺧﻤﯿﺮ
درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ اب وﻟﻮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺧﺸﻚ ﻧﻜﻨﯿﺪو ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻢ و ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ را ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻨﯿﺪ)
۴:ﺑﺨﻮر ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﺑﻌﺪ ان ﺻﻮرت را ﺑﺎ اب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ
۵:اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﺻﺎﺑﻮن ھﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت
۶:ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اب وﻟﺮم ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اب ﺳﺮد
ﭘﺮھﯿﺰات:
ﭼﺎی-ﻧﻤﻚ -ﺳﺲ-ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار-ھﻤﺒﺮﮔﺮد-ﺳﻮﺳﯿﺲ-ﻛﺎﻟﺒﺎس-ﭘﯿﺘﺰا-ﻓﺴﺖ ﻓﻮد-ﭘﻔﻚ-زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ-ﻗﻨﺪ وﺷﻜﺮ-روﻏﻦ ھﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار-ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ

ﺧﻮردﻧﯿﮫﺎی ﻣﻔﯿﺪ:
ﻛﺎھﻮ و ﺳﻜﻨﺠﺒﯿﻦ-اب اﻧﺎر- اب ھﻨﺪواﻧﻪ-اب اﻟﺒﺎﻟﻮ-و ﻣﯿﻮﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﺠﺎی ﻗﻨﺪ ھﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻮت ﻳﺎ ﺧﺮﻣﺎ و
ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد